REKLAMACJA:

1) Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.

2) W przypadku wykrycia wady lub usterki należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: andrzej.krupczak@truonline.pl lub odesłać produkt na adres sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu (np. faktury VAT), opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.

3) Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.

5) Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Pro Team 

ul. Jaworowa 3/7

41-300 Dąbrowa Górnicza

ZWROTY - NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ:

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, kopię dowodu zakupu (np. faktury VAT).

3) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty uznania niezgodności towaru z umową.

4) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

5) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.

6) Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy (wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE:

1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.

3) Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.